𝗖𝘇𝘆đ—ș đ—·đ—Č𝘀𝘁 đ—łđ—Œđ˜đ—Œđ˜„đ—Œđ—čđ˜đ—źđ—¶đ—žđ—ź đ—Œđ—żđ—źđ˜‡ đ—·đ—źđ—ž đ—±đ˜‡đ—¶đ—źĆ‚đ—ź 𝘁đ—Čđ—» 𝘀𝘆𝘀𝘁đ—Čđ—ș?

𝗖𝘇𝘆đ—ș đ—·đ—Č𝘀𝘁 đ—łđ—Œđ˜đ—Œđ˜„đ—Œđ—čđ˜đ—źđ—¶đ—žđ—ź đ—Œđ—żđ—źđ˜‡ đ—·đ—źđ—ž đ—±đ˜‡đ—¶đ—źĆ‚đ—ź 𝘁đ—Čđ—» 𝘀𝘆𝘀𝘁đ—Čđ—ș?

𝗭𝗯đ—čđ—¶đ˜‡Ì‡đ—źđ—·đ—źÌšđ—°đ—ź đ˜€đ—¶đ—ČÌš đ˜„đ—¶đ—Œđ˜€đ—»đ—ź đ˜đ—Œ đ—»đ—źđ—·đ—čđ—Čđ—œđ˜€đ˜‡đ˜† đ—șđ—Œđ—șđ—Čđ—»đ˜ đ—»đ—ź đ—șđ—Œđ—»đ˜đ—źđ˜‡Ì‡ đ—łđ—Œđ˜đ—Œđ˜„đ—Œđ—čđ˜đ—źđ—¶đ—žđ—¶.
W tym oraz kolejnych artykuƂach przedstawimy i wyjaƛnimy: czym jest fotowoltaika, pokaĆŒemy korzyƛci pƂynące z jej montaĆŒu, zaprezentujemy przykƂadowe instalacje fotowoltaiczne oraz przedstawimy realne oszczędnoƛci, ktĂłre moĆŒna uzyskać dzięki fotowoltaice.
đ— đ—Œđ—»đ˜đ—źđ˜‡Ì‡ đ—œđ—źđ—»đ—Čđ—čđ—¶ đ—łđ—Œđ˜đ—Œđ˜„đ—Œđ—čđ˜đ—źđ—¶đ—°đ˜‡đ—»đ˜†đ—°đ—” đ˜đ—Œ đ—±đ—Œđ˜€đ—žđ—Œđ—»đ—źĆ‚đ˜† đ˜€đ—œđ—Œđ˜€đ—ŒÌđ—Ż đ—»đ—ź đ—œđ—żđ˜‡đ—Čđ˜đ˜„đ—Œđ—żđ˜‡đ—Čđ—»đ—¶đ—Č đ—Čđ—»đ—Čđ—żđ—Žđ—¶đ—¶ 𝘇đ—Č đ˜€Ć‚đ—Œđ—»Ìđ—°đ—ź đ—»đ—ź đ—Čđ—»đ—Čđ—żđ—Žđ—¶đ—ČÌš đ—Čđ—čđ—Čđ—žđ˜đ—żđ˜†đ—°đ˜‡đ—»đ—źÌš.
Proces ten jest banalnie prosty. Panele fotowoltaiczne przeksztaƂcają promieniowanie sƂoneczne na prąd staƂy, a następnie inwerter zamienia go na prąd przemienny, czyli taki, jaki pƂynie w kaĆŒdym gniazdku elektrycznym. Dzięki temu procesowi energia sƂoneczna moĆŒe być wykorzystana do zasilania wszystkich urządzeƄ elektrycznych w naszych domach.
đ—–đ—źĆ‚đ—Œđ˜€Ìđ—°Ì đ—¶đ—»đ˜€đ˜đ—źđ—čđ—źđ—°đ—·đ—¶ Ć‚đ—źÌšđ—°đ˜‡đ—źÌš 𝘇đ—Č đ˜€đ—Œđ—Żđ—źÌš 𝗾𝗼𝗯đ—čđ—Č đ—¶ đ˜‡Ć‚đ—źÌšđ—°đ˜‡đ—ź.Panele fotowoltaiczne montuje się na dachu lub na gruncie, jeƛli nie są one przesƂaniane przez inne obiekty. Instalacja fotowoltaiczna wykorzystuje dotychczasową instalację elektryczną, zaƛ do niej wƂącza się mikroinstalację fotowoltaiczną. . Bardzo waĆŒne jest, aby przewody te byƂy przewodami solarnymi o odpowiednim przekroju zaleĆŒnym oczywiƛcie od mocy instalacji.
𝗱𝗯đ—Čđ—°đ—»đ—¶đ—Č đ˜„đ˜†đ—žđ—Œđ—żđ˜‡đ˜†đ˜€đ˜đ˜‚đ—·đ—Č đ˜€đ—¶đ—ČÌš 𝘁𝗿𝘇𝘆 đ—żđ—Œđ—±đ˜‡đ—źđ—·đ—Č đ—Œđ—Žđ—»đ—¶đ˜„ đ—łđ—Œđ˜đ—Œđ˜„đ—Œđ—čđ˜đ—źđ—¶đ—°đ˜‡đ—»đ˜†đ—°đ—”: đ—șđ—Œđ—±đ˜‚Ć‚đ˜† đ—łđ—Œđ˜đ—Œđ˜„đ—Œđ—čđ˜đ—źđ—¶đ—°đ˜‡đ—»đ—Č đ—șđ—Œđ—»đ—Œđ—žđ—żđ˜†đ˜€đ˜đ—źđ—čđ—¶đ—°đ˜‡đ—»đ—Č, đ—œđ—Œđ—čđ—¶đ—žđ—żđ˜†đ˜€đ˜đ—źđ—čđ—¶đ—°đ˜‡đ—»đ—Č đ—Œđ—żđ—źđ˜‡ đ—œđ—źđ—»đ—Čđ—čđ—Č 𝘇 𝗾𝗿𝘇đ—Čđ—ș𝘂 𝗼đ—șđ—Œđ—żđ—łđ—¶đ—°đ˜‡đ—»đ—Čđ—Žđ—Œ. RĂłĆŒnią się one tylko i wyƂącznie wykorzystywanym materiaƂem póƂprzewodnikowym. ModuƂy fotowoltaiczne monokrystaliczne wyrĂłĆŒniają się największą wydajnoƛcią ze wszystkich. MontaĆŒ monokrystalicznych moduƂów fotowoltaicznych polecany jest szczegĂłlnie w miejscach o maƂej powierzchni, a jednoczeƛnie bardzo nasƂonecznionych. Bardzo często w instalacjach fotowoltaicznych wykorzystuje się moduƂy polikrystaliczne, Ƃączące w sobie bardzo duĆŒo krysztaƂów krzemu. ModuƂy polikrystaliczne doskonale sprawdzają się w miejscach o duĆŒej powierzchni instalacyjnej, a takĆŒe w warunkach sƂabszego nasƂonecznienia, na przykƂad na terenie naszego kraju. Panele z krzemu amorficznego to trzeci i ostatni rodzaj moduƂów fotowoltaicznych, będący jednoczeƛnie najtaƄszą opcją. WyrĂłĆŒniają się lekkoƛcią, dlatego zazwyczaj montuje się je na elewacjach budynkĂłw.
đ—Łđ—źđ—»đ—Čđ—čđ—Č đ—łđ—Œđ˜đ—Œđ˜„đ—Œđ—čđ˜đ—źđ—¶đ—°đ˜‡đ—»đ—Č 𝗰𝘇đ—ČÌšđ˜€đ˜đ—Œ đ—ș𝘆đ—čđ—Œđ—»đ—Č đ˜€đ—źÌš 𝘇 đ—žđ—Œđ—čđ—Čđ—žđ˜đ—Œđ—żđ—źđ—șđ—¶ đ˜€Ć‚đ—Œđ—»đ—Čđ—°đ˜‡đ—»đ˜†đ—șđ—¶, đ˜‡đ˜„đ—źđ—»đ˜†đ—șđ—¶ đ—œđ—Œđ˜đ—Œđ—°đ˜‡đ—»đ—¶đ—Č đ˜€đ—Œđ—č𝗼𝗿𝗼đ—șđ—¶.
Obie technologie wykorzystują energię sƂoneczną, ale panele wytwarzają z niej energię elektryczną, a kolektory wytwarzają ciepƂo sƂuĆŒÄ…ce do ogrzewania wody.
đ—Łđ—źđ—»đ—Čđ—čđ—Č đ—łđ—Œđ˜đ—Œđ˜„đ—Œđ—čđ˜đ—źđ—¶đ—°đ˜‡đ—»đ—Č đ—œđ—Œ đ˜‡đ—źđ—¶đ—»đ˜€đ˜đ—źđ—čđ—Œđ˜„đ—źđ—»đ—¶đ˜‚ đ˜€đ—źÌš 𝗯đ—Čđ˜‡đ—Œđ—Żđ˜€Ć‚đ˜‚đ—Žđ—Œđ˜„đ—Č.
Warto zwrĂłcić uwagę na wysokiej jakoƛci system montaĆŒowy, na ktĂłrym umieszczone są panele i system zabezpieczeƄ przeciwnapięcowych ochraniających naszą instalację od strony elektryki.
Więcej na temat fotowoltaiki oraz korzyƛci, jakie nam ona daje, juĆŒ niebawem.
Poznaj naszą ofertę: https://ekoinstal.org.pl
@Ekoinstal SD – Nowoczesne i ekologiczne rozwiązaniađŸŒ±
___________________________________________________________
Fotowoltaika, pompy ciepƂa, rekuperacja, Smart Home, magazyny energii