đ—™đ—¶đ—»đ—źĆ‚ 𝗾𝗼đ—șđ—œđ—źđ—»đ—¶đ—¶ #đ— đ˜†đ˜€Ìđ—čđ—ČÌšđ—˜đ—žđ—ą đ—·đ˜‚đ˜‡Ì‡ đ—»đ—¶đ—Č𝗯𝗼𝘄đ—Čđ—ș❗

đ—™đ—¶đ—»đ—źĆ‚ 𝗾𝗼đ—șđ—œđ—źđ—»đ—¶đ—¶ #đ— đ˜†đ˜€Ìđ—čđ—ČÌšđ—˜đ—žđ—ą đ—·đ˜‚đ˜‡Ì‡ đ—»đ—¶đ—Č𝗯𝗼𝘄đ—Čđ—ș❗

Nasza firma wraz z marką NIBE, IKIBA oraz Galmet zorganizowaƂa kampanię promującą pompy ciepƂa jako super ekologiczne ĆșrĂłdƂa ciepƂa. Mają one ogromną przewagę nad resztą systemĂłw ogrzewania, gƂównie za sprawą komfortu, jaki zapewniają. Są one bezobsƂugowe, ponadto same w sobie są zeroemisyjne, gdyĆŒ nie wykorzystują procesu spalania do wytwarzania ciepƂa. Idealnie wspóƂgrają w poƂączeniu z instalacją fotowoltaiczną. Konkurs związany z hasƂem #MyƛlęEKO ma za zadanie zachęcić naszych klientĂłw do integracji co skutkować będzie większym zainteresowaniem tematem pomp ciepƂa, a dƂugofalowo przyczyni się to do poprawy czystoƛci naszego ƛrodowiska.

Mamy przyjemnoƛć przypomnieć, ĆŒe konkurs #MyƛlęEKO nadal trwa, ale zostaƂo coraz mniej czasu, by wziąć w nim udziaƂ! Nasza akcja promocyjna wystartowaƂa w lipcu, a gƂówną nagrodą tegorocznej kampanii jest bon na wakacje o wartoƛci 3000zƂ.

Kupując pompę NIBE lub IKIBA wraz ze zbiornikiem firmy Galmet bądĆș IKIBA, masz szansę doƂączyć do kampanii. Wystarczy wypeƂnić formularz, a my nagrodzimy Cię atrakcyjnymi nagrodami. Ponadto, speƂniając pozostaƂe warunki okreƛlone w regulaminie, zwiększasz swoje szanse na gƂówną wygraną.

Korzyƛci z uczestnictwa w konkursie są podwĂłjne! Po pierwsze, zyskujesz wyjątkową szansę na nagrody, ktĂłre sprawią Tobie oraz Twoim bliskim ogromną radoƛć. Po drugie, dziaƂając z myƛlą o ekologii, wspierasz naszą kampanię promującą zrĂłwnowaĆŒony rozwĂłj i ochronę ƛrodowiska.

Nie zwlekaj! Miejsca w konkursie są ograniczone, dlatego warto się pospieszyć. Aby dowiedzieć się więcej na temat nagrĂłd i zasad udziaƂu, odwiedĆș stronę internetową www.mysleeko.pl.

Zapraszamy do wzięcia udziaƂu w konkursie #MyƛlęEKO i doƂączenia do grona zwycięzców. DziaƂaj eko i zdobywaj nagrody!