đ—œđ—»đ˜€đ˜đ—źđ—čđ—źđ—°đ—·đ—ź đ—łđ—Œđ˜đ—Œđ˜„đ—Œđ—čđ˜đ—źđ—¶đ—°đ˜‡đ—»đ—ź đ—Œđ—± đ—˜đ—žđ—Œđ—¶đ—»đ˜€đ˜đ—źđ—č 𝗩𝗗 𝘄 𝗚đ—čđ—¶đ—»đ—Œđ—·đ—Č𝗰𝗾𝘂❗

đ—œđ—»đ˜€đ˜đ—źđ—čđ—źđ—°đ—·đ—ź đ—łđ—Œđ˜đ—Œđ˜„đ—Œđ—čđ˜đ—źđ—¶đ—°đ˜‡đ—»đ—ź đ—Œđ—± đ—˜đ—žđ—Œđ—¶đ—»đ˜€đ˜đ—źđ—č 𝗩𝗗 𝘄 𝗚đ—čđ—¶đ—»đ—Œđ—·đ—Č𝗰𝗾𝘂❗

Dziƛ witamy PaƄstwa z miejscowoƛci Glinojeck, gdzie mieliƛmy okazję wykonywać instalację fotowoltaiczną dla budynku Urzędu Miasta i Gminy. Dzięki najnowszej technologii ze ƛwiata OZE Urząd będzie mĂłgƂ korzystać z energii odnawialnej, ktĂłrą fotowoltaika od Ekoinstal SD będzie pozyskiwać ze sƂoƄca. Pozwoli to na zminimalizowanie rachunkĂłw za prąd, niezaleĆŒnoƛć energetyczną oraz duĆŒy krok w stronę zmniejszenia ƛladu węglowego.

Na budynku uĆŒytecznoƛci publicznej zamontowany zostaƂ system oparty na wysokiej klasy falowniku SolarEdge SE33.3K, ktĂłry odpowiada za przemianę prądu staƂego wytwarzanego przez 87 sztuk paneli fotowoltaicznych RISEN RSM 440W w prąd zmienny uĆŒywany w budynku. Ɓączna moc instalacji fotowoltaicznej to 38,28kW SolarEdge osiąga wyĆŒszą produkcję PV niĆŒ tradycyjne systemy. KaĆŒdy moduƂ fotowoltaiczny na dachu jest zintegrowany z optymalizatorem mocy P-850, aby uzyskać maksymalną moc. Inteligentny falownik zarządza ukƂadem fotowoltaicznym i jest przygotowany na przyszƂe ulepszenia takie jak magazynowanie energii, Ƃadowarki EV i inteligentna energia. Aplikacja mySolarEdge pozwala na podgląd pracy instalacji z dokƂadnoƛcią do pojedynczego panela.

Przy doborze pozostaƂych komponentĂłw rĂłwnieĆŒ kierowaliƛmy się wysoką jakoƛcią potwierdzoną naszym wieloletnim doƛwiadczeniem z produktami, z ktĂłrych korzystamy. Konstrukcja marki KENO stanęƂa na pƂaskim dachu, a instalację dopeƂniƂy wyƂączniki rĂłĆŒnicowo-prądowe, skrzynki elektryczne oraz przewody AC i DC zaufanych marek.

W naszym portfolio znajdują się inwestycje na budynkach uĆŒytecznoƛci publicznej w wielu powiatach i gminach. Cieszymy się, ĆŒe moĆŒemy umoĆŒliwiać dostęp do zielonej energii na coraz większym obszarze Polski. KaĆŒda cegieƂka na drodze do transformacji energetycznej w Polsce jest niezwykle istotna, pozwala na budowanie lepszej przyszƂoƛci naszego kraju, gdzie kolejne pokolenia nie będą musiaƂy martwić się walką z zanieczyszczonym powietrzem oraz tracić na ograniczeniach w korzystaniu z przebywania na zewnątrz. Pozyskiwanie energii ze sƂoƄca jest najlepszym sposobem na realizację tego celu. Jest znacznie taƄsze i Ƃatwiejsze niĆŒ produkcja prądu z innych odnawialnych ĆșrĂłdeƂ, zwƂaszcza jeƛli uwzględnimy programy rządowe i samorządowe, ktĂłre stale wspierają zakup oraz montaĆŒ instalacji OZE.