đ—Șđ˜€đ—œđ—ŒÌđ—čđ—»đ˜†đ—șđ—¶ đ˜€đ—¶Ć‚đ—źđ—șđ—¶ 𝗾𝘂 𝗰𝘇𝘆𝘀𝘁đ—Čđ—· đ—Čđ—»đ—Čđ—żđ—Žđ—¶đ—¶â— đ—šđ—żđ—źđ—»đ˜ 𝗱𝗭𝗘 đ—±đ—č𝗼 đ˜„đ˜€đ—œđ—ŒÌđ—čđ—»đ—Œđ˜ đ—șđ—¶đ—Čđ˜€đ˜‡đ—žđ—źđ—»đ—¶đ—Œđ˜„đ˜†đ—°đ—” 𝗰𝘇đ—Č𝗾𝗼❗

đ—Șđ˜€đ—œđ—ŒÌđ—čđ—»đ˜†đ—șđ—¶ đ˜€đ—¶Ć‚đ—źđ—șđ—¶ 𝗾𝘂 𝗰𝘇𝘆𝘀𝘁đ—Čđ—· đ—Čđ—»đ—Čđ—żđ—Žđ—¶đ—¶â— đ—šđ—żđ—źđ—»đ˜ 𝗱𝗭𝗘 đ—±đ—č𝗼 đ˜„đ˜€đ—œđ—ŒÌđ—čđ—»đ—Œđ˜ đ—șđ—¶đ—Čđ˜€đ˜‡đ—žđ—źđ—»đ—¶đ—Œđ˜„đ˜†đ—°đ—” 𝗰𝘇đ—Č𝗾𝗼❗

W Polsce na początku lutego, rząd wprowadziƂ program Grant OZE z myƛlą o wspĂłlnotach mieszkaniowych. Program ten umoĆŒliwia zdobycie dotacji na realizację przedsięwzięć związanych z zakupem, montaĆŒem, budową lub modernizacją instalacji odnawialnych ĆșrĂłdeƂ energii. Dofinansowanie wynosi aĆŒ 50% kosztĂłw inwestycji.

 

Kto moĆŒe skorzystać z tego programu?

Grant OZE jest dostępny dla niemal wszystkich inwestorĂłw, wyjątkiem są jednostki budĆŒetowe i samorządowe zakƂady budĆŒetowe. Grupa beneficjentĂłw jest szeroka, wliczając w to spóƂdzielnie, wspĂłlnoty mieszkaniowe, jednostki samorządu terytorialnego, towarzystwa budownictwa spoƂecznego, spoƂeczne inicjatywy mieszkaniowe, spóƂki prawa handlowego oraz osoby fizyczne.

 

Co moĆŒna sfinansować dzięki temu programowi?

Dofinansowanie moĆŒna przeznaczyć na zakup, montaĆŒ lub budowę instalacji odnawialnych ĆșrĂłdeƂ energii, a takĆŒe na modernizację istniejących instalacji, pod warunkiem, ĆŒe moc zainstalowana wzroƛnie o minimum 25%. WaĆŒne jest, ĆŒe inwestycje te muszą sƂuĆŒyć wytwarzaniu energii na potrzeby budynkĂłw, w ktĂłrych zostaną zainstalowane, nie mogą zostać wczeƛniej rozpoczęte oraz nie mogą wyrządzać szkĂłd dla celĂłw ƛrodowiskowych.

 

Program ten jest wspierany przez budĆŒet paƄstwa oraz zarządzany przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Termin skƂadania wnioskĂłw trwa od 1 lutego 2023 roku do 30 czerwca 2026 roku bądĆș do wyczerpania ƛrodkĂłw. Dotacja moĆŒe pokryć nawet 50% kosztĂłw przedsięwzięcia netto (bez podatku VAT) i obejmuje takĆŒe instalacje wspomagające, takie jak magazyny energii czy pompy ciepƂa.

 

Warto podkreƛlić, ĆŒe koszty infrastruktury niezbędnej do funkcjonowania instalacji OZE rĂłwnieĆŒ mogą być wliczone w koszty przedsięwzięcia. Dla inwestorĂłw prowadzących w danym budynku dziaƂalnoƛć gospodarczą, pomoc udzielana jest jako tzw. pomoc de minimis.

 

Program Grantu Odnawialnych ĆčrĂłdeƂ Energii stanowi waĆŒny krok w kierunku propagowania zrĂłwnowaĆŒonego rozwoju i wspierania odnawialnych ĆșrĂłdeƂ energii w Polsce. WspĂłlnoty mieszkaniowe mają szansę skorzystać z tej inicjatywy, aby wprowadzić ekologiczne rozwiązania, ktĂłre korzystnie wpƂyną na ƛrodowisko naturalne i obniĆŒÄ… koszty energii dla mieszkaƄcĂłw.