AGROENERGIA – założenia ogólne programu

AGROENERGIA – założenia ogólne programu

AGROENERGIA

                Do 20 grudnia 2019 r. rolnicy indywidualni[1] mogą ubiegać się o dofinansowanie z programu Agroenergia, za który odpowiedzialny jest NFOŚiGW. Celem programu jest ograniczenie negatywnego wpływu działalności rolniczej na środowisko.

                Budżet programu wynosi 200 000 tys. zł, przy czym przybiera dwie formy:

  • Na formę bezzwrotną (dotacja) przeznaczono 80 000 tys. zł
  • Na formę zwrotną (pożyczka na preferencyjnych warunkach) – 120 000 tys. zł.

                Ile wsparcia otrzyma rolnik? Pożyczka może być udzielona do 100% kosztów kwalifikowanych (od 100 tys. zł do 2 000 tys. zł na max. 15 lat), a dotacja do 40% (maksymalnie 800 tys. zł). Warunkiem obligatoryjnym skorzystania z dofinansowania jest realizacja inwestycji z zakresu 7.5.1 nowe źródła ciepła i energii elektrycznej.  Można wykorzystać w tym obszarze źródła odnawialne, źródła kogeneracyjne oraz technologie wykorzystujące ciepło odpadowe.

                Na co zatem możemy dofinansowanie? W tym zakresie są to: elektrownie wiatrowe, systemy fotowoltaiczne, małe elektrownie wodne, źródła ciepła opalane biomasą, kolektory słoneczne, biogazownie, pompy ciepła. Wykonawcę wnioskodawca wybiera sam, lecz musi przedstawić min. 3 różne oferty na instalację.

                Wnioski wypełnić należy w Generatorze Wniosków – osoby posiadające podpis elektroniczny w tej formie mogą go złożyć. W innym wypadku obligatoryjnym jest dostarczenie do NFOŚiGW wydrukowanego wniosku z własnoręcznym podpisem (osobiście, pocztą, kurierem). Będą rozpatrywane wg kolejności napływu, przy czym dla wniosków bez bezpiecznego podpisu będzie to data dostarczenia wniosku do urzędu.

                Wnioski podlegają ocenie wg kryteriów dostępu i jakościowych. Najogólniej mówiąc, urząd sprawdza, czy przedmiot dofinansowania spełnia podstawowe warunku udziału w programie, jak będzie przyczyniać się do ochrony środowiska (w 7.5.1 jest to planowany efekt ekologiczny, poziom zaspokojenia własnych potrzeb energetycznych, zastosowanie OZE), dlaczego właśnie te rozwiązanie wybrał wnioskodawca i jaka jest jego obecna i przyszła sytuacja finansowa. Czas rozpatrzenia takiego wniosku to min. 3 miesiące.

                W związku z powyższym, oprócz wniosku, należy złożyć w NFOŚiGW (w formie elektronicznej i papierowej) szereg załączników, dotyczących prowadzonej działalności rolniczej i planowanej inwestycji. Wśród nich muszą znaleźć się:

  • Faktury i rachunki z roku bieżącego (do dnia złożenia wniosku) oraz pełnego roku poprzedzającego rok złożenia wniosku
  • Historia podstawowego rachunku bankowego (w takiej konfiguracji jak FV i rachunki)
  • Uproszczony schemat technologiczny całego projektu
  • Udokumentowanie źródeł finansowania (najogólniej mówiąc dotyczy to promes/umów udzielonych kredytów/pożyczek/dotacji)
  • Studium wykonalności projektu
  • Model finansowy projektu w edytowalnej formie elektronicznej.

Wkrótce przedstawimy Państwu założenia szczegółowe programu dotyczące instalacji fotowoltaicznych.


[1] Za rolnika indywidualnego uważa się osobę fizyczną będącą właścicielem, użytkownikiem wieczystym, samoistnym posiadaczem lub dzierżawcą nieruchomości rolnych, których łączna powierzchnia użytków rolnych nie przekracza 300 ha oraz co najmniej od 5 lat zamieszkałą w gminie, na obszarze której jest położona jedna z nieruchomości rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego
i prowadzącą przez ten okres osobiście to gospodarstwo.