Firma jako prosument- nowelizacja ustawy o OZE

Firma jako prosument- nowelizacja ustawy o OZE

Od dziś (29.08.2019) weszła w życie znowelizowana ustawa o OZE (ustawa z 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw). Jaki cel mają te zmiany? Głównie działania te są podyktowane chęcią osiągnięcia 15% udziału energii z OZE w końcowym zużyciu energii brutto do 2020 r. Co za tym idzie, Polska dąży do zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego, a także chce umożliwić przeprowadzenie aukcji na zakup energii elektrycznej z OZE.

                Wśród nowych regulacji znajdziemy tzw. pakiet prosumencki. Najważniejszą zmianą jest tu wprowadzenie nowej definicji prosumenta, która brzmi:  „odbiorcę końcowego wytwarzającego energię elektryczną wyłącznie z odnawialnych źródeł energii na własne potrzeby w mikroinstalacji, który może magazynować lub sprzedawać tę energię elektryczną sprzedawcy zobowiązanemu lub innemu sprzedawcy, pod warunkiem, że w przypadku odbiorcy końcowego niebędącego odbiorcą energii elektrycznej w gospodarstwie domowym, nie stanowi to przedmiotu przeważającej działalności gospodarczej regulowanej przepisami wydanymi na podstawie art. 40 ust. 2 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej”.

                Co to oznacza? Prosumentem od dziś będą mogli być mali i średni przedsiębiorcy, u których produkcja energii nie jest wpisana w szeregi przeważającej działalności gospodarczej. Mogą więc zainstalować fotowoltaikę do 50 kW, by korzystać z darmowej energii ze słońca, nadwyżkę magazynować w sieci, a także korzystać z prądu ZE w atrakcyjnym systemie opustów. Ponadto przedsiębiorcy zachowują prawo do rozliczania nadprodukcji energii w systemie, z którego korzystali wcześniej, czyli sprzedaży po średniej cenie na rynku hurtowym z poprzedniego kwartału.

                Ponadto rozszerzenie definicji prosumenta daje teraz możliwość sprzedaży energii dowolnemu, innemu niż dotychczasowy, sprzedawcy na warunkach uzgodnionych pomiędzy stronami. Istotna zmiana w ramach pakietu dotyczy także okresu , w jakim będzie można rozliczyć (w systemie opustu) energię wprowadzoną do sieci. Zapis mówi dokładnie: „rozliczeniu podlega energia elektryczna wprowadzona do sieci nie wcześniej niż na 365 dni przed dniem dokonania odczytu rozliczeniowego w bieżącym okresie rozliczeniowym. Jako datę wprowadzenia energii elektrycznej do sieci w danym okresie rozliczeniowym przyjmuje się datę odczytu rozliczeniowego, na podstawie którego określana jest ilość energii elektrycznej wprowadzonej w całym okresie rozliczeniowym, z zastrzeżeniem, że niewykorzystana energia elektryczna w danym okresie rozliczeniowym przechodzi na kolejne okresy rozliczeniowe, jednak nie dłużej niż na kolejne 12 miesięcy”.

                Nowelizacja ustawy o OZE doprecyzowuje także, iż ujęcie mikroinstalacji w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego nie jest konieczne.

                Ustawa daje też nowe możliwości obszarom wiejskim i gminom wiejsko-miejskim – mianowicie mieszkańcy tych regionów będą mogli tworzyć spółdzielnie energetyczne, które korzystać będą mogły z opustów prosumenckich, lecz w stosunku 1:0,6. Podmiot ten będzie musiał spełniać następujące warunki:

  • Instalacja pokryje min. 70% rocznego zapotrzebowania na energię elektryczną wszystkich członków spółdzielni,
  • Min. Jedna instalacja będzie większa niż 3504 MWh/WM/rok,
  • Liczba członków nie przekroczy 1000,
  • Przedmiotem działalności spółdzielni będzie wytwarzanie:
    • energii elektrycznej w instalacjach OZE – łącznie o mocy nie większej niż 10 MW, lub
    • biogazu w instalacjach OZE – wydajności nie większej niż 40 mln m3/rok , lub
    • ciepła w instalacjach OZE –  nie większej mocy niż 30 MW.

                Należy jednak pamiętać, iż nie wszystkie zapisy nowelizacji wchodzą w życie z dniem 29.08.2019. Od nowego roku (2020 r.) zmieni się definiowanie m.in. biogazu, a także górny pułap wieku instalacji, która wytwarzać energię będzie pierwszy raz. Z kolei od lutego 2020 r. obowiązywać będą regulacje prawne odnośnie wydania przez Ministra Energii rozporządzenia dot. szczegółowych wymogów technicznych mikroinstalacji, warunków, przyłączenia i zgłoszeń o przyłączeniu instalacji – ma to ustandaryzować praktyki stosowane przez poszczególnych operatorów systemu dystrybucyjnego (OSD).