,,Instalacja fotowoltaiczna a PROSUMENT- kto to prosument i kto może nim zostać?”

,,Instalacja fotowoltaiczna a PROSUMENT- kto to prosument i kto może nim zostać?”

Instalacja fotowoltaiczna służy do przekształcenia energii promieniowania słonecznego na energię elektryczną. Same panele wytwarzają prąd stały, który za pomocą falownika zamieniany jest na prąd zmienny, wykorzystywany w gospodarstwach domowych.
Panele fotowoltaiczne nie powodują hałasu. Instalacja fotowoltaiczna niesie za sobą wiele korzyści. Podstawowym zyskiem jest Redukcja emisji CO2 – instalacja fotowoltaiczna to system zero emisyjny, co oznacza, że w trakcie produkcji energii nie są emitowane szkodliwe związki i dwutlenek węgla, ani żadne gazy cieplarniane. Warto zwrócić uwagę na zwrot energetyczny instalacji. Dzięki takiemu rozwiązaniu energia wykorzystana do produkcji podzespołów może ,,zwrócić się” już po około 2-3 latach działania instalacji. Kolejną zaletą tejże instalacji są niskie koszty eksploatacji. System jest praktycznie bezobsługowy, a dzięki nowoczesnej technologii można sterować nią również przez urządzenia mobilne ( telefon, tablet, laptop). Dodatkowym atutem są długie okresy gwarancji (np. dla paneli fotowoltaicznych do 25 lat).

Korzyści finansowe to jeden z najważniejszych zalet całej inwestycji. Dzięki nowelizacji prawa energetycznego przyłączanie instalacji stało się bardzo łatwe, a wytwórca energii nie potrzebuje prowadzić działalności gospodarczej. Należy zwrócić uwagę na fakt, że wszelkie formalności związane z wypełnieniem dokumentacji zgłoszeniowej do zakładu energetycznego wypełniamy MY!

W przypadku mikroinstalacji energia elektryczna powstaje blisko konsumenta, dzięki czemu występuje redukcja strat związanych z przesyłem energii na duże odległości.

Równowaga elektroenergetyczna– produkcja energii elektrycznej z systemów fotowoltaicznych zachodzi w porze dnia, na którą przypada największe zapotrzebowanie na energię w kraju. Dzięki temu pokryte zostaje szczytowe zapotrzebowanie na prąd. Ułatwia to integrację fotowoltaiki z systemem energetycznym i odciąża elektrownie konwencjonalne.

Pełne wykorzystanie dostępnej energii, co oznacza, że panele fotowoltaiczne wykorzystują bezpośrednie promieniowanie, jak również przetwarzają odbite i rozproszone promieniowania w pochmurny dzień.

Wiele osób zadaje pytanie: ,, kim jest prosument i kto może nim zostać?”

Nie ma ściśle określonego tego terminu popartego ustawą. Natomiast definicja brzmi: „Prosument to odbiorca końcowy dokonujący zakupu energii elektrycznej na podstawie umowy kompleksowej, wytwarzający energię elektryczną wyłącznie z odnawialnych źródeł energii w mikroinstalacji, w celu jej zużycia na potrzeby własne, niezwiązane z wykonywaną działalnością gospodarczą regulowaną ustawą z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej.”

Prosument jest więc konsumentem, który jednocześnie pobiera energię od sprzedawcy, a od drugiej strony wytwarza ją na potrzeby własne. Możliwość korzystania z regulacji odnoszących się do prosumentów uzależniona jest od wytwarzania energii z tak zwanej mikroinstalacji.

,,Mikroinstalacja to instalacja odnawialnego źródła energii o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 40 kW, przyłączoną do sieci elektroenergetycznej o napięciu znamionowym niższym niż 110 kV lub o mocy osiągalnej cieplnej w skojarzeniu nie większej niż 120 kW.”

Prosumentem mogą zostać:

  • osoby fizyczne,
  • osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą pod warunkiem, iż wytwarzają energię na potrzeby niezwiązane z prowadzoną działalnością,
  • osoby prowadzące gospodarstwa rolne, rybackie, sadownicze, hodowcy pod warunkiem, że działalność ta nie jest objęta ustawą z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej
  • jednostki samorządu terytorialnego,
  • spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe,
  • kościoły, związki wyznaniowe.

Jak wygląda procedura przyłączenia mikroinstalacji?

  1. Budowa mikroinstalacji i instalacji łączącej ją z siecią elektroenergetyczną przez wykwalifikowanego instalatora, posiadającego kwalifikacje pozwalające na montaż instalacji OZE.
  2. Następnie mikroinstalację należy zgłosić do odpowiedniego Zakładu Energetycznego składając „Zgłoszenie przyłączenia mikroinstalacji” wraz z wszystkimi załącznikami wymaganymi przez Operatora Sieci Dystrybucyjnej (OSD). Zgłoszenie powinno być przesłane nie później niż na 30 dni przed planowanym przyłączeniem mikroinstalacji.

3.Jeśli zgłoszenie jest kompletne, OSD ma 30 dni na rozpatrzenie zgłoszenia i wymianę licznika na dwukierunkowy.

4.Po wymianie licznika konieczne jest podpisanie aneksu do umowy kompleksowej.

Procedura przyłączenia mikroinstalacji przez OSD może się nieznacznie różnić dla poszczególnych Operatorów.

Jak widać proces przyłączenia nie jest skomplikowany. Po wykonaniu instalacji przez naszą firmę otrzymujecie Państwo gotową dokumentację do podpisania i przesłania do dystrybutora.

Jeśli chcecie Państwo uzyskać więcej informacji na temat przyłączenia miktoinstalacji zapraszamy do kontaktu telefonicznego pod numerem telefonu 535 552 001.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *