𝗝𝗼𝗾 đ—±đ—Œđ—Żđ—żđ—źđ—°Ì đ—șđ—Œđ—° đ—¶đ—»đ˜€đ˜đ—źđ—čđ—źđ—°đ—·đ—¶ đ—łđ—Œđ˜đ—Œđ˜„đ—Œđ—čđ˜đ—źđ—¶đ—°đ˜‡đ—»đ—Čđ—·, đ˜‡Ì‡đ—Č𝗯𝘆 đ—·đ—źđ—ž đ—»đ—źđ—·đ˜„đ—¶đ—ČÌšđ—°đ—Čđ—· đ˜‡đ—źđ—Œđ˜€đ˜‡đ—°đ˜‡đ—ČÌšđ—±đ˜‡đ—¶đ—°Ìâ“

𝗝𝗼𝗾 đ—±đ—Œđ—Żđ—żđ—źđ—°Ì đ—șđ—Œđ—° đ—¶đ—»đ˜€đ˜đ—źđ—čđ—źđ—°đ—·đ—¶ đ—łđ—Œđ˜đ—Œđ˜„đ—Œđ—čđ˜đ—źđ—¶đ—°đ˜‡đ—»đ—Čđ—·, đ˜‡Ì‡đ—Č𝗯𝘆 đ—·đ—źđ—ž đ—»đ—źđ—·đ˜„đ—¶đ—ČÌšđ—°đ—Čđ—· đ˜‡đ—źđ—Œđ˜€đ˜‡đ—°đ˜‡đ—ČÌšđ—±đ˜‡đ—¶đ—°Ìâ“

Czy wiesz, ĆŒe dobrze przemyƛlana i zaprojektowana instalacja fotowoltaiczna jest w stanie caƂkowicie pokryć nasze zapotrzebowanie na energię elektryczną?

Prąd pozyskany ze sƂoƄca za pomocą fotowoltaiki z powodzeniem zasili naszą lodĂłwkę, pralkę, zmywarkę, nasz telewizor i ĆŒelazko, a przede wszystkim caƂe oƛwietlenie w naszym domu. Instalację fotowoltaiczną moĆŒna wykorzystać takĆŒe jako dodatkowe ĆșrĂłdƂo ogrzewania wody uĆŒytkowej, gdybyƛmy zamontowali bojler do podgrzewania wody.

Czym jest uzysk z paneli fotowoltaicznych?

Uzysk z fotowoltaiki to inaczej Ƃączna iloƛć energii z naszej instalacji podawana w kWh, jaka zostanie wyprodukowana przez system w okreƛlonym czasie. Uzysk jest wspóƂczynnikiem, ktĂłry pozwala okreƛlić, czy moc naszej instalacji jest adekwatna do potrzeb naszego domu. Podczas zakupu paneli fotowoltaicznych nie ma tylko jednego, dobrego rozwiązania, poniewaĆŒ wiele zaleĆŒy od tego, jakie są warunki pracy planowanej instalacji. Dzięki wiedzy, jaki uzysk moĆŒemy osiągnąć podejmiemy najbardziej opƂacalną dla nas decyzję.

W polskich warunkach klimatycznych z 1 kWp (1 kilowatopik to jednostka okreƛlająca moc instalacji fotowoltaicznej) fotowoltaiki moĆŒna ƛrednio uzyskać 1000 kWh energii elektrycznej rocznie. Dobrze zaprojektowana instalacja moĆŒe w caƂoƛci pokryć nasze zapotrzebowanie na energię, co oznacza rachunki za prąd niĆŒsze o ok. 90%, jeƛli podƂączymy system do sieci i podpiszemy umowę prosumencką z dostawcą energii. Za maƂa lub za duĆŒa moc instalacji wiÄ…ĆŒe się z dƂuĆŒszym czasem zwrotu poniesionych kosztĂłw.

Uzysk energii z paneli fotowoltaicznych zaleĆŒy przede wszystkim od:

  • lokalizacji
  • orientacji i nachylenia paneli
  • stopnia zacienienia paneli

Kwestie, które odgrywają znaczną rolę, gdy chcemy oszczędzać dzięki fotowoltaice to:

  • dokƂadne wyliczenie faktycznego zuĆŒycia energii elektrycznej w budynku
  • okreƛlenie mocy przyƂączeniowej obiektu, ktĂłrej w ĆŒadnym razie nie moĆŒemy przekroczyć podczas montaĆŒu naszej instalacji
  • dokƂadne przemyƛlenie i zaplanowanie czy chcemy zwiększyć czy teĆŒ zmniejszyć zuĆŒycie energii
  • przemyƛlenie sprawy godzinowego zuĆŒycia energii przez nas i naszych bliskich, gdyĆŒ uƂatwi to w pĂłĆșniejszym planowaniu ustawienie odpowiedniego kierunku ulokowania paneli (dla jednych najlepszy będzie ustawienie paneli w kierunku wschodnim, dla innych poƂudniowym).

To czynniki, ktĂłre koniecznie naleĆŒy wziąć pod uwagę przy doborze komponentĂłw i parametrĂłw naszej instalacji. Dobrym wyborem jest takĆŒe montaĆŒ optymalizatorĂłw mocy, ktĂłre pomagają zwiększyć uzysk energii.

Jak widać, dobrze dobrana i wykonana instalacja fotowoltaiczna jest w stanie wytworzyć tyle energii elektrycznej, aby opƂaty za prąd przestaƂy być dla nas problemem i nie obciÄ…ĆŒaƂy naszego domowego budĆŒetu.