𝗠𝗼́𝗷 𝗣𝗿𝗮̨𝗱 𝟱.𝟬❗

𝗠𝗼́𝗷 𝗣𝗿𝗮̨𝗱 𝟱.𝟬❗

MÓJ PRĄD 5.0

OD 22.04.2023 r.

W  nowej edycji programu pozostawiono dotychczasowe poziomy dofinansowań na poniższe elementy.

Okres kwalifikowania: od 01.02.2020 r. (wszystkie wydatki związane z zakupem i montażem mikroinstalacji PV oraz urządzeń dodatkowych jak równie przyłączenie mikroinstalacji PV do sieci i uruchomienie urządzeń dodatkowych muszą zawierać się w okresie od 01.02.2020 r. do dnia złożenia wniosku);

Czyli dofinansowanie do instalacji PV  wynosi 6 000 zł w przypadku  zakupu  tylko mikroinstalacji PV, natomiast do 7 000 zł w przypadku instalacji z dodatkowymi urządzeniami. Można również złożyć wniosek o dofinansowanie do samych elementów dodatkowych jeżeli we wcześniejszym czasie wnioskodawca ubiegał się o dofinansowanie do samej instalacji fotowoltaicznej.

 

 

 

 

 

 

INSTALACJA W SYSTEMIE NET-BILLING

Od 2 do 10 kW

(obowiązuje zgłoszenie przyłączenia do sieci po 1 kwietnia 2022 roku)

 

 

 

 

 

ZAKUP INSTALACJI PV BEZ DODATKOWYCH ELEMENTÓW

 

Do 6 tys.zł

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZAKUP INSTALACJI PV WRAZ Z DODATKOWYMI ELEMENTAMI

 

Do 7 tys.zł

 

 

MAGAZYN CIEPŁA

Do  50% zwrotu – 5 tys. zł

(koszt kwalifikowany 10 tys. zł)

 

 

SYSTEM ZARZĄDZANIA ENERGIĄ HEMS/EMS

Do 50 % zwrotu – 3 tys.zł

(koszt kwalifikowany 6 tys.zł)

Przy zakupie magazynu ciepła lub magazynu energii

MAGAZYN ENERGII o pojemności min 2 kWh

Do 50% zwrotu – 16 tys.zł

( koszt kwalifikowany 32 tys.zł)

 

 

Cena za zakup i montaż Magazynu Eenergii o pojemności 1 kWh nie może przekroczyć 6 tys. zł

Minimalna pojemność magazynu ciepła – 20 dm3 (1 dm3 = 1 litr)

Dofinansowanie jest udzielane wyłącznie Wnioskodawcom, którzy rozliczają się w systemie net- billing (zgłoszenie mikroinstalacji do przyłączenia do sieci nastąpiło od dnia  01.04.2022) lub udokumentują przejście na nowy system rozliczeń, jeżeli mikroinstalacja  rozliczana jest w systemie net-metering (czyli zgłoszenie mikroinstalacji do przyłączenia zostało  złożone do dnia 31.03.2022

Dodatkowo Program został rozszerzony o dodatkowe elementy takie jak:

Gruntowe pompy ciepła – pompy ciepła grunt/woda, woda/woda o podwyższonej klasie efektywności energetycznej28 500,00 zł;Zakup/montaż kompletnej pompy ciepła typu grunt/woda, woda/woda z osprzętem, ze zbiornikiem akumulacyjnym/buforowym lub zbiornikiem c. w. u. , lub obydwoma zbiornikami
Pompa ciepła powietrze/woda o podwyższonej klasie efektywności energetycznej19 400,00 złZakup/montaż kompletnej pompy ciepła typu powietrze/woda z osprzętem, ze zbiornikiem akumulacyjnym/buforowym, lub zbiornikiem c. w. u. lub obydwoma zbiornikami
Pompa ciepła powietrze/woda12 600,00 złZakup/montaż kompletnej pompy ciepła typu powietrze/woda z osprzętem, ze zbiornikiem akumulacyjnym/buforowym, lub zbiornikiem c. w. u. lub obydwoma zbiornikami
Pompy ciepła typu powietrze/powietrze4 400,00 złZakup/montaż kompletnej pompy ciepła typu powietrze/powietrze z osprzętem.
Kolektory słoneczne c. w. u.3 500,00 złZakup/montaż

Aby otrzymać powyższe kwoty koszt kwalifikowany musi być 2x większy niż kwota dotacji

W przypadku montażu pompy ciepła beneficjent oświadcza, iż po wypłacie dofinansowania w ramach Programu Mój Prąd, w budynku mieszkalnym objętym dofinansowaniem:

a) nie będzie zainstalowane i nie będzie użytkowane źródło ciepła na paliwa stałe, z wyjątkiem spełniających wymagania ekoprojektu kotłów na biomasę drzewną o obniżonej emisyjności cząstek stałych o wartości 20 mg/m3 oraz spełniających wymagania ekoprojektu kominków wykorzystywanych na cele rekreacyjne.

b) wszystkie zainstalowane oraz użytkowane urządzenia służące do celów ogrzewania lub przygotowania ciepłej wody użytkowej (w tym kominki wykorzystywane na cele rekreacyjne) będą spełniać docelowe wymagania obowiązujących na terenie położenia budynku mieszkalnego objętego dofinansowaniem, aktów prawa miejscowego, w tym uchwał antysmogowych, również wtedy, kiedy akty te przewidują bardziej rygorystyczne ograniczenia dotyczące zakupu i montażu źródła ciepła.

 

Nabór wniosków w piątej edycji programu został przedłużony do 31.12.2023 roku lub do wyczerpania alokacji

Gdzie złożyć wniosek Mój Prąd 5.0?

Wnioski na Mój Prąd 5.0 można składać wyłącznie elektronicznie, za pomocą Generatora Wniosków o Dofinansowanie (GWD) dostępnego na stronie https://gwd.nfosigw.gov.pl/ Wnioski papierowe będą odrzucane!

Aby złożyć wniosek, konieczne jest posiadanie konta na platformie GWD. Do założenia potrzebny jest profil zaufany, tożsamość elektroniczna lub e-dowód z aktywną warstwą elektroniczną. Osoby, które już korzystały z dotacji Mój prąd, mogą zalogować się na dotychczasowe konto.

Jakie dokumenty są potrzebne do złożenia wniosku?

Do złożenia wniosku Mój Prąd 5.0 w przypadku samej instalacji fotowoltaicznej  potrzebne są:

  • kopia faktury lub faktur za dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznej i/lub dodatkowych komponentów,
  • dowód zapłaty faktury lub oświadczenie o dokonanej wpłacie,
  • zaświadczenie operatora sieci dystrybucyjnej (OSD) potwierdzające datę przyłączenia instalacji PV do sieci wraz z numerem punktu poboru mocy, w którym go zainstalowano,
  • Dokument potwierdzający rachunek bankowy wskazany we wniosku, do wypłaty dofinansowania.

W przypadku innych dodatkowych elementów dodatkowo wymagane są:

  • Protokół odbioru prac od wykonawcy lub oświadczenie Wnioskodawcy dotyczące samodzielnego montażu dodatkowych elementów.
  • Karta produktu i/lub etykieta energetyczna (w zależności czy jeden dokument będzie posiadał pełną informację na temat urządzenia).
  • Dokument potwierdzający zgłoszenie do właściwego Operatora Sieci Dystrybucyjnej (OSD), montażu/uruchomienia magazynu energii elektrycznej: Jeżeli na zaświadczeniu OSD znajduje się informacja o przyłączeniu magazynu energii ze wskazaniem mocy, dodatkowy dokument nie jest wymagany

Łączna maksymalna wysokość dofinansowania wynosi nie więcej niż

58 000,00 zł dla jednego Punktu Poboru Energii (PPE)

W przypadku pytań zapraszam do kontaktu pod adresem mailowym: wnioski@ekoinstal.org.pl