Polityka prywatności

Podgląd Polityki Prywatności
Polityka Prywatności
Poniższa Polityka Prywatności określa zasady zapisywania i uzyskiwania dostępu do danych na Urządzeniach Użytkowników korzystających z Serwisu do celów świadczenia usług drogą elektroniczną przez Administratora oraz zasady gromadzenia i przetwarzania danych osobowych Użytkowników, które zostały podane przez nich osobiście i dobrowolnie za pośrednictwem narzędzi dostępnych w Serwisie.
Poniższa Polityka Prywatności jest integralną częścią Regulaminu Serwisu, który określa zasady, prawa i obowiązki Użytkowników korzystających z Serwisu.


§1 Definicje
Serwis – serwis internetowy „ekoinstal.org.pl” działający pod adresem www.ekoinstal.org.pl
• Serwis zewnętrzny – serwisy internetowe partnerów, usługodawców lub usługobiorców współpracujących z Administratorem
• Administrator Serwisu / Danych – Administratorem Serwisu oraz Administratorem Danych (dalej Administrator) jest firma „Ekoinstal SD Sp. z .o.o.”, prowadząca działalność pod adresem: ul. Mazowiecka 11/49, 00-052 Warszawa, o nadanym numerze identyfikacji podatkowej (NIP): 5252887212, o nadanym numerze KRS: 0000935622, świadcząca usługi drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu
• Użytkownik – osoba fizyczna, dla której Administrator świadczy usługi drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu.
• Urządzenie – elektroniczne urządzenie wraz z oprogramowaniem, za pośrednictwem którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu
• Cookies (ciasteczka) – dane tekstowe gromadzone w formie plików zamieszczanych na Urządzeniu Użytkownika
• RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
• Dane osobowe – oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej
• Przetwarzanie – oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie;
• Ograniczenie przetwarzania – oznacza oznaczenie przechowywanych danych osobowych w celu ograniczenia ich przyszłego przetwarzania
• Profilowanie – oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się
• Zgoda – zgoda osoby, której dane dotyczą oznacza dobrowolne, konkretne, świadome i jednoznaczne okazanie woli, którym osoba, której dane dotyczą, w formie oświadczenia lub wyraźnego działania potwierdzającego, przyzwala na przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych
• Naruszenie ochrony danych osobowych – oznacza naruszenie bezpieczeństwa prowadzące do przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia, utracenia, zmodyfikowania, nieuprawnionego ujawnienia lub nieuprawnionego dostępu do danych osobowych przesyłanych, przechowywanych lub w inny sposób przetwarzanych
• Pseudonimizacja – oznacza przetworzenie danych osobowych w taki sposób, by nie można ich było już przypisać konkretnej osobie, której dane dotyczą, bez użycia dodatkowych informacji, pod warunkiem że takie dodatkowe informacje są przechowywane osobno i są objęte środkami technicznymi i organizacyjnymi uniemożliwiającymi ich przypisanie zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej
• Anonimizacja – Anonimizacja danych to nieodwracalny proces operacji na danych, który niszczy / nadpisuje „dane osobowe” uniemożliwiając identyfikację, lub powiązanie danego rekordu z konkretnym użytkownikiem lub osobą fizyczną.


§2 Inspektor Ochrony Danych
Na podstawie Art. 37 RODO, Administrator nie powołał Inspektora Ochrony Danych.
W sprawach dotyczących przetwarzania danych, w tym danych osobowych, należy kontaktować się bezpośrednio z Administratorem.


§3 Rodzaje Plików Cookies
• Cookies wewnętrzne – pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez system teleinformatyczny Serwisu
• Cookies zewnętrzne – pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez systemy teleinformatyczne Serwisów zewnętrznych. Skrypty Serwisów zewnętrznych, które mogą umieszczać pliki Cookies na Urządzeniach Użytkownika zostały świadomie umieszczone w Serwisie poprzez skrypty i usługi udostępnione i zainstalowane w Serwisie
• Cookies sesyjne – pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez Serwis podczas jednej sesji danego Urządzenia. Po zakończeniu sesji pliki są usuwane z Urządzenia Użytkownika.
• Cookies trwałe – pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez Serwis do momentu ich ręcznego usunięcia. Pliki nie są usuwane automatycznie po zakończeniu sesji Urządzenia chyba że konfiguracja Urządzenia Użytkownika jest ustawiona na tryb usuwanie plików Cookie po zakończeniu sesji Urządzenia.


§4 Bezpieczeństwo składowania danych
• Mechanizmy składowania i odczytu plików Cookie – Mechanizmy składowania, odczytu i wymiany danych pomiędzy Plikami Cookies zapisywanymi na Urządzeniu Użytkownika a Serwisem są realizowane poprzez wbudowane mechanizmy przeglądarek internetowych i nie pozwalają na pobieranie innych danych z Urządzenia Użytkownika lub danych innych witryn internetowych, które odwiedzał Użytkownik, w tym danych osobowych ani informacji poufnych. Przeniesienie na Urządzenie Użytkownika wirusów, koni trojańskich oraz innych robaków jest także praktycznie niemożliwe.
• Cookie wewnętrzne – zastosowane przez Administratora pliki Cookie są bezpieczne dla Urządzeń Użytkowników i nie zawierają skryptów, treści lub informacji mogących zagrażać bezpieczeństwu danych osobowych lub bezpieczeństwu Urządzenia z którego korzysta Użytkownik.
• Cookie zewnętrzne – Administrator dokonuje wszelkich możliwych działań w celu weryfikacji i doboru partnerów serwisu w kontekście bezpieczeństwa Użytkowników. Administrator do współpracy dobiera znanych, dużych partnerów o globalnym zaufaniu społecznym. Nie posiada on jednak pełnej kontroli nad zawartością plików Cookie pochodzących od zewnętrznych partnerów. Za bezpieczeństwo plików Cookie, ich zawartość oraz zgodne z licencją wykorzystanie przez zainstalowane w serwisie Skrypty, pochodzących z Serwisów zewnętrznych, Administrator nie ponosi odpowiedzialności na tyle na ile pozwala na to prawo. Lista partnerów zamieszczona jest w dalszej części Polityki Prywatności.
• Kontrola plików Cookie
o Użytkownik może w dowolnym momencie, samodzielnie zmienić ustawienia dotyczące zapisywania, usuwania oraz dostępu do danych zapisanych plików Cookies przez każdą witrynę internetową
o Informacje o sposobie wyłączenia plików Cookie w najpopularniejszych przeglądarkach komputerowych dostępne są na stronie: jak wyłączyć cookie lub u jednego ze wskazanych dostawców:
 Zarządzanie plikami cookies w przeglądarce Chrome
 Zarządzanie plikami cookies w przeglądarce Opera
 Zarządzanie plikami cookies w przeglądarce FireFox
 Zarządzanie plikami cookies w przeglądarce Edge
 Zarządzanie plikami cookies w przeglądarce Safari
 Zarządzanie plikami cookies w przeglądarce Internet Explorer 11
o Użytkownik może w dowolnym momencie usunąć wszelkie zapisane do tej pory pliki Cookie korzystając z narzędzi Urządzenia Użytkownika, za pośrednictwem którego Użytkownik korzysta z usług Serwisu.
• Zagrożenia po stronie Użytkownika – Administrator stosuje wszelkie możliwe środki techniczne w celu zapewnienia bezpieczeństwa danych umieszczanych w plikach Cookie. Należy jednak zwrócić uwagę, że zapewnienie bezpieczeństwa tych danych zależy od obu stron w tym działalności Użytkownika. Administrator nie bierze odpowiedzialności za przechwycenie tych danych, podszycie się pod sesję Użytkownika lub ich usunięcie, na skutek świadomej lub nieświadomej działalność Użytkownika, wirusów, koni trojańskich i innego oprogramowania szpiegującego, którymi może jest lub było zainfekowane Urządzenie Użytkownika. Użytkownicy w celu zabezpieczenia się przed tymi zagrożeniami powinni stosować się do zaleceń korzystania z sieci.
• Przechowywanie danych osobowych – Administrator zapewnia, że dokonuje wszelkich starań, by przetwarzane dane osobowe wprowadzone dobrowolnie przez Użytkowników były bezpieczne, dostęp do nich był ograniczony i realizowany zgodnie z ich przeznaczeniem i celami przetwarzania. Administrator zapewnia także, że dokonuje wszelkich starań w celu zabezpieczenia posiadanych danych przed ich utratą, poprzez stosowanie odpowiednich zabezpieczeń fizycznych jak i organizacyjnych.


§5 Cele do których wykorzystywane są pliki Cookie
• Usprawnienie i ułatwienie dostępu do Serwisu
• Personalizacja Serwisu dla Użytkowników
• Marketing, Remarketing w serwisach zewnętrznych
• Prowadzenie statystyk (użytkowników, ilości odwiedzin, rodzajów urządzeń, łącze itp.)
• Serwowanie usług multimedialnych


§6 Cele przetwarzania danych osobowych
Dane osobowe dobrowolnie podane przez Użytkowników są przetwarzane w jednym z następujących celów:
• Realizacji usług elektronicznych:
• Komunikacji Administratora z Użytkownikami w sprawach związanych z Serwisem oraz ochrony danych
• Zapewnienia prawnie uzasadnionego interesu Administratora
Dane o Użytkownikach gromadzone anonimowo i automatycznie są przetwarzane w jednym z następujących celów:
• Prowadzenie statystyk
• Remarketing
• Zapewnienia prawnie uzasadnionego interesu Administratora
W związku z dostępem do naszych stron internetowych, dane z urządzenia końcowego przetwarzane są w sposób zautomatyzowany w związku z jego wywołaniem lub wykonywaniem aktywności na stronie, dzięki czemu jako administrator danych możemy oceniać niektóre czynniki dotyczące Ciebie, w celach dla których używamy plików cookies.


§7 Pliki Cookies Serwisów zewnętrznych
Administrator w Serwisie wykorzystuje skrypty javascript i komponenty webowe partnerów, którzy mogą umieszczać własne pliki cookies na Urządzeniu Użytkownika. Pamiętaj, że w ustawieniach swojej przeglądarki możesz sam decydować o dozwolonych plikach cookies jakie mogą być używane przez poszczególne witryny internetowe. Poniżej znajduje się lista partnerów lub ich usług zaimplementowanych w Serwisie, mogących umieszczać pliki cookies:
• Usługi multimedialne:
o YouTube
• Prowadzenie statystyk:
o Google Analytics
• Usługi inne:
o Mapy Google
Usługi świadczone przez podmioty trzecie są poza kontrolą Administratora. Podmioty te mogą w każdej chwili zmienić swoje warunki świadczenia usług, polityki prywatności, cel przetwarzania danych oraz sposób wykorzystywania plików cookie.


§8 Rodzaje gromadzonych danych
Serwis gromadzi dane o Użytkownikach. Cześć danych jest gromadzona automatycznie i anonimowo, a część danych to dane osobowe podane dobrowolnie przez Użytkowników w trakcie zapisywania się do poszczególnych usług oferowanych przez Serwis.
Anonimowe dane gromadzone automatycznie:
• Adres IP
• Typ przeglądarki
• Przybliżona lokalizacja
• Otwierane podstrony serwisu
• Czas spędzony na odpowiedniej podstronie serwisu
Dane gromadzone podczas rejestracji:
• Imię / nazwisko / pseudonim
• Login
• Adres e-mail
• Adres zamieszkania
• Numer telefonu
• Adres IP (zbierane automatycznie)
Dane gromadzone podczas zapisu do usługi Newsletter
• Imię / nazwisko / pseudonim
• Adres e-mail
• Adres IP (zbierane automatycznie)
Dane gromadzone podczas dodawania komentarza
• Adres e-mail
• Adres IP (zbierane automatycznie)
Część danych (bez danych identyfikujących) może być przechowywana w plikach cookies. Cześć danych (bez danych identyfikujących) może być przekazywana do dostawcy usług statystycznych.
Okres przechowywania plików cookies na Twoim urządzeniu końcowym zależy to od tego, czy pliki te są „stałe”, czy „sesyjne”.
Cookies stałe (persistent cookies) – nie są usuwane po zamknięciu przeglądarki i pozostają w Twoim urządzeniu na określony czas lub bez okresu ważności, w zależności od ustawień strony internetowej.
Cookies sesyjne (session cookies) – umieszczane są na czas korzystania z przeglądarki (trwania sesji) i są usuwane po jej zamknięciu.


§9 Dostęp do danych osobowych przez podmioty trzecie
Co do zasady jedynym odbiorcą danych osobowych podawanych przez Użytkowników jest Administrator. Dane gromadzone w ramach świadczonych usług nie są przekazywane ani odsprzedawane podmiotom trzecim.
Dostęp do danych (najczęściej na podstawie Umowy powierzenia przetwarzania danych) mogą posiadać podmioty, odpowiedzialne za utrzymania infrastruktury i usług niezbędnych do prowadzenia serwisu tj.:
• Firmy serwisowe i wsparcia IT dokonujące konserwacji lub odpowiedzialne za utrzymanie infrastruktury IT
Powierzenie przetwarzania danych osobowych – Usługi obsługi serwisu www
Administrator w celu obsługi serwisu korzysta z usług zewnętrznego dostawcy usług.
Twoje dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.


§10 Usuwanie plików cookies
Twoje wybory dotyczące wykorzystywania plików cookies wyrażone po zalogowaniu się do serwisu są przypisywane do konta i zapamiętywane również w przypadku, gdy logujesz się na konto z innego urządzenia lub przeglądarki, dlatego rezygnując z plików cookie powinieneś wpierw przy pomocy panela do zarządzania plikami cookie wycofać wyrażone przez siebie zgody. Standardowo przeglądarka internetowa domyślnie pozwala na umieszczanie plików cookies na urządzeniu końcowym. Ustawienia te możesz zmienić w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na Twoje urządzenie. Pod linkami znajdziesz instrukcje konfiguracji oraz usuwania plików cookies w popularnych przeglądarkach internetowych.
Chrome Firefox Safari Edge Internet Explorer Opera


§ 11 Prawo do sprzeciwu odnośnie profilowania danych
Jeżeli jesteś użytkownikiem serwisu, w ustawieniach konta, w zakładce “Personalizacja” znajdziesz opcję wyrażenia/odwołania sprzeciwu odnośnie profilowania. Zanim jednak wyrazisz sprzeciw, pamiętaj, że dzięki profilowaniu lepiej dopasujemy wyniki wyszukiwania i reklamy do Twoich preferencji. Dzięki temu skrócisz czas wyszukiwania interesujących Cię produktów, a wyświetlane przez nas reklamy będą bardziej dopasowane do Twoich oczekiwań. Po skorzystaniu z prawa sprzeciwu wyloguj się z konta na wszystkich urządzeniach i usuń z nich pliki cookie zgodnie z powyższą instrukcją dla przeglądarki internetowej. Ponadto jeżeli wyraziłeś zgody na pliki cookie jako zalogowany użytkownik, wycofaj je logując się do swojego konta i korzystając z paneli do zarządzania plikami cookie.
W niektórych przypadkach proces aktualizacji może potrwać do 48 godzin.


§ 12 Skarga do organu nadzorczego
Masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
W związku z przetwarzaniem plików cookies masz prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej (adres: Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej, ul. Giełdowa 7/9, 01-211 Warszawa).