Zmiany w związku z wprowadzeniem RODO

Zmiany w związku z wprowadzeniem RODO

Szanowni Państwo,

W dniu 25 maja 2018 roku wchodzi w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Poniżej znajdują się informacje, w jaki sposób Państwa dane będą przetwarzane po 25 maja 2018 roku.

Administratorem pozyskanych od Państwa danych osobowych pozostanie P.P.H.U. EKOINSTAL Sebastian Dudek, 06-214 Krasnosielc, Wólka Drążdżewska 8, NIP: 7571430447,zwane dalej EKOINSTAL Sebastian Dudek będzie przetwarzać dane pozyskane od Państwa w związku z intencją zawarcia umowy, bądź wykonywaniem złożonego zamówienia/zawartej umowy. Pozyskane dane osobowe przetwarzane będą w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawnymi dotyczącymi ochrony danych osobowych. Podstawą prawną ich przetwarzania może lub mogą być:
1) zgoda – tj. dobrowolnie wyrażona przez Państwo zgoda na przetwarzanie danych – wskazana w Art. 6 ust. 1 lit. a) RODO,
2) wymogi kontraktowe– tj. konieczność dysponowania danymi na potrzeby wykonania zawartej Umowy Współpracy lub podjęcia na Państwa wniosek działań przed jej zawarciem – wskazane w Art. 6 ust. 1 lit. b) RODO
3) wymogi ustawowe – tj. konieczność wypełnienia przez EKOINSTAL Sebastian Dudek obowiązków prawnych wynikających z przepisów prawa – wskazane w Art. 6 ust. 1 lit. c) RODO,
4) uzasadnione wymogi administratora – tj. konieczność realizacji prawnie uzasadnionych interesów EKOINSTAL Sebastian Dudek – wskazane w Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

Bazując na powyższych legalnych podstawach przetwarzania danych, EKOINSTAL Sebastian Dudek będzie przetwarzać pozyskane od Państwa dane w następujących celach:
1) w celach wskazanych w zgodzie – na podstawie tej zgody – w takim przypadku mogą Państwo cofnąć zgodę w dowolnym momencie, co nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem; jednak odmowa wyrażenia zgody lub jej wycofanie spowoduje, że EKOINSTAL Sebastian Dudek nie będzie mogła przetwarzać Państwa danych w celach wskazanych w zgodzie.
2) w celu przygotowania wstępnej oferty handlowej, przygotowania dokumentacji oraz aktywacji usług.
3) w celu realizacji zawartej umowy bądź złożonego zamówienia oraz realizacji usług dodatkowych typu: analiza umowy, dodanie osoby do rejestru klientów lub innych świadczonych przez EKOINSTAL Sebastian Dudek umów, w których są Państwo stroną.
4)w celu marketingu produktów i usług EKOINSTAL Sebastian Dudek własnych lub partnerów biznesowych za pomocą narzędzi internetowych oraz drogą elektroniczną i telefoniczną.

Państwa dane osobowe przetwarzane są zgodnie z art. 6 Rozporządzenia ust 1 pkt. b,c oraz f (w odniesieniu do niżej wymienionych punktów):
1.w przypadku współpracy – w celu realizacji umowy lub zamówienia są przechowywane przez okres 6 lat od momentu, w którym zakończył się okres współpracy i zobowiązania wobec EKOINSTAL Sebastian Dudek zostały spłacone, rozliczone lub przedawnione.
Pozyskane od Państwa dane osobowe będą mogły być w ramach ich przetwarzania w celach wskazanych powyżej – udostępniane innym niż EKOINSTAL Sebastian Dudek podmiotom, tj. podmiotom świadczącym usługi na rzecz EKOINSTAL Sebastian Dudek np. współpracującym firmom , dostawcom usług , audytorom, doradcom, na podstawie umów o powierzenie przetwarzania danych osobowych oraz innym uprawnionym podmiotom, wyłącznie w zakresie określonym w przepisach prawa przez okres przedawnienia roszczeń przysługujących EKOINSTAL Sebastian Dudek i w stosunku do niego.

Przetwarzanie pozyskanych od Państwa danych przez EKOINSTAL Sebastian Dudek opierać się będzie na zasadzie dobrowolności. Podanie danych osobowych jest warunkiem świadczenia usług przez EKOINSTAL Sebastian Dudek.

Państwa dane zgromadzone przez EKOINSTAL Sebastian Dudek mogą być również przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz mogą być profilowane.

W przypadkach i na zasadach określonych w przepisach o ochronie danych osobowych będą mieli Państwo prawo do uzyskania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych opartego na podstawie prawnej w postaci uzasadnionych wymogów EKOINSTAL Sebastian Dudek oraz przenoszenia danych osobowych.
Przysługiwać Państwu będzie także prawo do złożenia skargi do właściwego organu nadzorczego, wskazanego w aktualnie obowiązującej ustawie regulującej zasady ochrony danych osobowych.

W przypadku udostępnienia przez Państwa dla EKOINSTAL Sebastian Dudek danych osobowych Państwa pracowników, pełnomocników, członków zarządu, wspólników, współpracowników, kontrahentów, dostawców, beneficjentów rzeczywistych lub innych osób (w tym w szczególności lecz nie wyłącznie w przypadku, gdy upoważniacie Państwo swojego pracownika lub inną osobę do prowadzenia działań dotyczących zawartej umowy), zobowiązani są Państwo do poinformowania tych osób:
1) o zakresie danych osobowych dotyczących tych osób, a przekazanych dla EKOINSTAL Sebastian Dudek,
2) o tym, że EKOINSTAL Sebastian Dudek jest administratorem ich danych osobowych oraz, że przetwarza ich dane osobowe na zasadach określonych powyżej,
3) o tym, że są Państwo źródłem, od którego EKOINSTAL Sebastian Dudek pozyskała ich dane.

EKOINSTAL Sebastian Dudek ma prawo przekazać Państwa dane osobowe niezbędne do wykonania umowy na świadczenie usług do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej (Google, Facebook i in.). Facebook oraz Google przystąpiły do porozumienia w sprawie Tarczy Prywatności UE-USA, a zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej z dnia 12 lipca 2016 r. IP/16/216 przekazywanie danych osobowych do podmiotów z siedzibą w Stanach Zjednoczonych, które przystąpiły do ww. porozumienia, zapewnia odpowiedni stopień ochrony danych osobowych, zgodnie z art. 45 RODO;

EKOINSTAL Sebastian Dudek dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

Informacja ma formę jedynie informacyjną, jeśli nie zgadzacie się Państwo na przetwarzanie swoich danych osobowych, bądź też macie pytania prosimy o kontakt pod nr tel.: 575-662-555.

P.P.H.U. EKOINSTAL
Sebastian Dudek

Wólka Drążdżewska 8
06-214 Krasnosielc

NIP: 7571430447

REGON: 146131861

www.ekoinstal.org.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *