Zasady programu „Mój Prąd”

Zasady programu „Mój Prąd”

moj prad

żródło: https://www.gov.pl/web/energia/program-moj-prad-zalozenia-szczegolowe

Program „Mój Prąd” ma na celu zwiększenie produkcji energii elektrycznej z mikroinstalacji fotowoltaicznych. Na dofinansowanie mogą liczyć jedynie inwestorzy którzy zdecydowali się na montaż fotowoltaiki. Wsparcie nie dotyczy zakupu instalacji kolektorów słonecznych.

Program zakłada wsparcie dla inwestycji dla blisko 200 tysięcy polskich domów. Decydując się na zakup fotowoltaiki właściciele domów jednorodzinnych mogą liczyć na dotację w wysokości do 5000 zł. Dotacjami objęte są wyłącznie instalacje fotowoltaiczne o mocy od 2 kW do 10 kW, realizowane na potrzeby budynków istniejących. Dlatego też budynki „w budowie” nie mogą liczyć na dofinansowanie. Nie podlegają dofinansowaniu projekty polegające na zwiększeniu mocy już istniejącej instalacji fotowoltaicznej.

Z dofinansowania skorzystać mogą jedynie osoby fizyczne wytwarzające energię elektryczną na własne potrzeby, które mają zawartą umowę kompleksową regulującą kwestie związane z wprowadzeniem do sieci energii elektrycznej wytworzonej w mikroinstalacji. Umowa kompleksowa zawierana jest pomiędzy Zakładem Energetycznym, a właścicielem licznika. W konsekwencji Wnioskodawcą w ramach programu „Mój Prąd” może być osoba która jest właścicielem/ współwłaścicielem budynku. Beneficjent nie musi być zameldowany w miejscu inwestycji.

Dotacja z programu „Mój prąd” wynosi do 50% kosztów kwalifikowanych instalacji fotowoltaicznej, ale beneficjent może otrzymać maksymalnie 5000 zł.

Okres kwalifikowalności kosztów obejmuje wydatki poniesione w okresie od 23.07.2019 r. do 31.12.2025 r. Za rozpoczęcie przedsięwzięcia należy rozumieć poniesienie pierwszego kosztu kwalifikowanego, zaś zakończeniem przedsięwzięcia jest moment przyłączenia mikroinstalacji do sieci. W praktyce oznacza to, że wydatki poniesione przed datą 23.07.2019 r. nie będą stanowić kosztu kwalifikowanego. Koszt kwalifikowany nie musi być równy kosztowi całkowitemu zadania. W konsekwencji uiszczenie zaliczki na poczet realizacji inwestycji, przed dniem 23.07.2019 r., nie skutkuje utrata możliwości ubiegania się o dotację.

Projektem objęte są tylko inwestycje realizowane na potrzeby budynków mieszkalnych. Oznacza to, że dotacja otrzymają są za równo instalacje zamontowane na budynkach mieszkalnych jak i garażach czy gruntach. Ważnym jest aby wyprodukowana energia była wykorzystywana na potrzeby własne budynku mieszkalnego. Beneficjent zobowiązany jest do eksploatacji instalacji (we wskazanej we wniosku lokalizacji) przez co najmniej 3 lata od dnia wypłaty dofinansowania.

Urządzenia, które będą wsparte dofinansowaniem muszą być instalowane jako nowe, wyprodukowane w ciągu 24 miesięcy przed montażem.

Zgodnie z ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych art. 21 ust. 1 pkt 129a zwalnia się od podatku dochodowego świadczenia dotyczące przedsięwzięć w ramach programów mających na celu poprawę efektywności energetycznej i zmniejszenie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń do atmosfery. W konsekwencji otrzymane wsparcie nie będzie traktowane jako przychód i nie będzie obciążone podatkiem dochodowym. Ponadto skorzystanie z dotacji w ramach programu „Mój Prąd” nie stanowi przeszkody w skorzystaniu z ulgi termomodernizacyjnej. Odliczeniu nie podlegają wydatki w części, w jakiej zostały sfinansowane (dofinansowane) ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej lub wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej lub zwrócone podatnikowi w jakiejkolwiek formie.

 W przypadku przedstawienia kosztu zakupu i montażu instalacji dofinansowanej ze środków Programu priorytetowego „Mój Prąd’ do rozliczenia w ramach ulgi termomodernizacyjnej, kwota przedstawiona do odliczenia od podatku będzie pomniejszona o kwotę otrzymanego dofinansowania.

Jak złożyć wniosek ?

Wnioski należy składać wyłącznie w formie papierowej na formularzu, właściwym dla danego konkursu w ramach programu priorytetowego.

Formularz wniosku dostępny jest w na stronie internetowej www.nfosigw.gov.pl/moj-prad.

Wniosek składa się wyłącznie w wersji papierowej, z podpisem własnoręcznym wnioskodawcy w kopercie opatrzonej adnotacją „Program priorytetowy „Mój Prąd””.

Wniosek składa się w termie od 30.08.2019 r. do 20.12.2019 r.

O zachowaniu terminu złożenia wniosku decyduje data złożenia wniosku w siedzibie NFOŚiGW przy ul. Konstruktorskiej 1 w Warszawie bądź w portierni w godzinach 8 – 15. Dla wniosków składanych w formie wydruku przesłanych pocztą lub kurierem za dzień wpływu uważa się dzień rejestracji (wpływu) ww. dokumentacji w kancelarii NFOŚiGW.

W kopercie dostarczonej do NFOŚiGW muszą znaleźć się:

  1. oryginał wniosku o dofinansowanie, wypełniony komputerowo lub własnoręcznie, ale drukowanymi literami i niebieskim lub czarnym długopisem. KONIECZNIE własnoręcznie podpisany przez składającego wniosek.
  2. cztery załączniki w postaci kopii faktury (oryginał należy zachować u siebie), wydrukowanego potwierdzenia przelewu bądź oświadczenia o zapłacie gotówką, podbitego przez OSD zaświadczenia oraz oryginał oświadczenia RODO z własnoręcznym podpisem składającego.

Komunikacja między wnioskodawcą a NFOŚiGW po złożeniu wniosku o dofinansowanie dokonywana jest wyłącznie na adres e-mail wskazany we wniosku o dofinansowanie.

Minister właściwy ds. energii zatwierdza listy projektów wstępnie zakwalifikowanych do dofinansowania i umieszcza na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra wykaz beneficjentów, których projekty zostały zatwierdzone http://nfosigw.gov.pl/moj-prad/listy-rankingowe/

Warunki dofinansowania ustala NFOŚiGW. W przypadku podjęcia decyzji w sprawie udzielenia dofinansowania, NFOŚiGW zawiera umowę o dofinansowanie zgodnie z przyjętym wzorem. Informacja o podpisaniu umowy o dofinansowanie projektu jest bezzwłocznie przekazywana beneficjentowi drogą elektroniczną na adres e-mail podany we wniosku o dofinansowanie. Zobowiązanie NFOŚiGW nie powstaje jeśli NFOŚiGW otrzymał wiadomość e-mail o braku możliwości dostarczenia informacji o podpisaniu umowy lub beneficjent wycofał się z ubiegania o dofinansowanie. Za wycofanie się beneficjenta z ubiegania o dofinansowanie uważa się przesłanie informacji mailowej w ciągu 24 godzin od wysłania informacji o podpisaniu umowy przez NFOŚiGW.