Nowe zasady programu Czyste Powietrze

Nowe zasady programu Czyste Powietrze

czyste powietrze

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przygotowuje się do uruchomienia nowej edycji programu Czyste Powietrze. Składanie wniosków w nowej edycji programu Czyste Powietrze będzie odbywać się m.in. za pośrednictwem serwisu gov.pl.

Beneficjentami programu są osoby fizyczne będące właścicielami/ współwłaścicielami budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą.

Wyodrębniono dwie grupy Beneficjentów:

 1. beneficjenci uprawnieni do podstawowego poziomu dofinansowania – o dochodzie rocznym nieprzekraczającym kwoty 100 000 zł (brany jest pod uwagę tylko dochód Beneficjenta, a nie w przeliczeniu na członka gospodarstwa domowego)
 2. beneficjenci uprawnieni do podwyższonego poziomu dofinansowania – średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego wskazany w zaświadczeniu wydawanym przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta zgodnie z art. 411 ust. 10g ustawy – Prawo ochrony środowiska, nie przekracza kwoty:
 1. 1400 zł w gospodarstwie wieloosobowym
 2. 1960 zł w gospodarstwie jednoosobowym.

W ramach programu Beneficjenci uprawnieni do podstawowego poziomu dofinansowania będą mogli pozyskać dotację m.in. na:

 1. Wymianę źródła ciepła poprzez zakup/montaż pompy ciepła typu powietrze/woda z osprzętem, zbiornikiem akumulacyjnym/buforowym, zbiornikiem cwu z osprzętem – w wysokości do 13 500 zł
 2. Wymianę źródła ciepła na gruntową pompę ciepła o podwyższonej klasie efektywności energetycznej – wysokości do 20 250 zł
 3. Wentylację mechaniczną z odzyskiem ciepła – w wysokości do 10 000 zł
 4. Mikroinstalację fotowoltaiczną o zainstalowanej mocy elektrycznej od 2 kW do 10 kW – w wysokości do 5 000 zł

Druga grupa Beneficjentów uprawnionych do podwyższonego poziomu dofinansowania będzie mogła pozyskać dotację m.in. na :

 1. Wymianę źródła ciepła poprzez zakup/montaż pompy ciepła (powietrze/woda) z osprzętem, zbiornikiem – w wysokości do 18 000 zł
 2. Wymianę źródła ciepła na gruntową pompę ciepła o podwyższonej klasie efektywności energetycznej – wysokości do 27 000 zł
 3. Wentylację mechaniczną z odzyskiem ciepła – w wysokości do 10 000 zł
 4. Mikroinstalację fotowoltaiczną o zainstalowanej mocy elektrycznej od 2 kW do 10 kW – w wysokości do 5 000 zł

Szczegółowy wykaz zadań objętych dotacją oraz poziom dofinansowania dostępny jest na stronie NFOŚIGW (http://nfosigw.gov.pl/czyste-powietrze/aktualnosci/art,23,nowa-wersja-programu-czyste-powietrze.html ) ZAŁĄCZNIK NR 2: Koszty kwalifikowane oraz maksymalny poziom dofinansowania dla Części 1 oraz ZAŁĄCZNIK NR 2A dla Części 2

Zgodnie z nowymi zasadami programu:

 1. Rozpoczęcie przedsięwzięcia – poniesienie pierwszego kosztu kwalifikowanego (data wystawienia pierwszej faktury lub równoważnego dokumentu księgowego) może nastąpić nie wcześniej niż sześć miesięcy przed datą złożenia wniosku o dofinansowanie. Koszty poniesione wcześniej uznawane są za niekwalifikowane.
 2. Zakończenie przedsięwzięcia (data wystawienia ostatniej faktury lub równoważnego dokumentu księgowego lub innego dokumentu potwierdzającego wykonanie prac) oznacza rzeczowe zakończenie wszystkich prac objętych umową o dofinansowanie , pozwalające na prawidłową eksploatację zamontowanych urządzeń. W ramach Programu finansowane są również przedsięwzięcia zakończone przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie, pod warunkiem, że nie zostały rozpoczęte wcześniej niż sześć miesięcy przed datą złożenia wniosku o dofinansowanie oraz nie wcześniej niż przed datą wskazaną w ogłoszeniu o naborze wniosków o dofinansowanie.

Wnioski beneficjentów są przyjmowane i obsługiwane przez WFOŚiGW oraz przez Gminy w ramach zawartych Porozumień.

Wniosek może być wypełniony:

 1. w wersji elektronicznej i przesłany elektronicznie z wykorzystaniem kwalifikowanego podpisu elektronicznego w aplikacji internetowej
 2. w wersji elektronicznej w aplikacji internetowej, przesłany elektronicznie bez podpisu elektronicznego i złożony w WFOŚiGW/Gminie w wersji papierowej
 3. w wersji papierowej, pobrany w siedzibie WFOŚiGW lub urzędzie gminy, podpisany i złożony w WFOŚiGW/Gminie

Wnioski mają być rozpatrywane w terminie 30 dni od dnia wpływu do WFOŚiGW wniosku o dotację oraz w terminie 14 dni od dnia wpływu wniosku o dotację z przeznaczeniem na częściową spłatę kapitału kredytu bankowego.

Jesteś zainteresowany termomodernizacją budynku? Masz pytania? Skontaktuj się z nami!