Fotowoltaika dla rolnika z programu AGROENERGIA

Fotowoltaika dla rolnika z programu AGROENERGIA

AGROENERGIA

W poprzednim artykule przedstawiliśmy Państwu ogólne warunki programu Agroenergia, skierowanego do polskich rolników. Przyjrzyjmy się zatem, co może zyskać z tego programu rolnik planujący montaż instalacji fotowoltaicznej.

                Nie ma żadnych ograniczeń co do mocy instalowanej fotowoltaiki. Podstawową różnicą pomiędzy dofinansowaniem a instalacją jest to, iż projekty do 50 kW są dofinansowywane bez pułapu kwotowego do 1 kW. Instalacje 50 kW-1 MW mają ograniczenie w koszcie kwalifikowalnym, który wynosi max. 2 500 zł/1 kW.

                Ważne! Studium wykonalności i model finansowy są dokumentami obligatoryjnymi – bez względu na moc instalacji. Instrukcje przygotowania tych dokumentów znajdziemy na stronie NFOŚiGW. Bardzo często spotykamy się ze stanowiskiem klientów, iż instalacje poniżej 50 kW mogą przedstawić uproszczone studium wykonalności. Niestety nie – oficjalne stanowisko NFOŚiGW w tej sprawie wyraźnie mówi, że Studium ma być wykonane wg instrukcji.

                Powszechnie wiadomo, iż większe moce wymagają pozwolenia na budowę, dlatego też kopię wniosku o wydanie takiego pozwolenia, należy dołączyć do wniosku o dofinansowanie z programu. Ewentualnie można dołączyć deklarację, iż w ciągu 6 miesięcy od dnia podpisania umowy o dofinansowanie, taki dokument zostanie dostarczony.

                W zależności od mocy instalacji, beneficjent omawianego programu dołącza także wniosek o wydanie promesy koncesji/promesę koncesji, bądź ważną koncesję, jeżeli prowadzi działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania energii – dotyczy to instalacji powyżej 500 kW. W pozostałych przypadkach taka koncesja nie jest wymagana, w związku z czym składa się jedynie oświadczenie o tym fakcie.

                Dodatkowo wnioskodawca musi udokumentować zbyt energii elektrycznej, w formie listów intencyjnych, czy też umów/umów wstępnych. Z dokumentów tych musi jednoznacznie wynikać ilość i ceny przyjęte do kalkulacji przychodów, a czas ich trwania powinien odpowiadać okresowi trwałości przedsięwzięcia, bądź spłaty wnioskowanej pożyczki.

Pamiętajmy! Montując instalację fotowoltaiczną z programu AGROENERGIA nie możemy być Prosumentem – jesteśmy automatycznie zobligowani do odsprzedaży nadwyżki produkowanej energii elektrycznej.

                Jakimi kryteriami jest oceniany wniosek o dofinansowanie instalacji fotowoltaicznej z programu AGROENERGIA? Oprócz standardowych warunków, dotyczących wszystkich projektów programu, zakres 7.5.1, w którym mieści się omawiana inwestycja, jest po pierwsze weryfikowana pod kątem planowanego efektu ekologicznego, którego spełnienie jest obligatoryjne. W przypadku fotowoltaiki odnosi się to do zmniejszenia emisji CO2, ilości zaoszczędzonej energii elektrycznej, dodatkowej zdolności wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych. Po drugie – brany jest pod uwagę poziom zaspokojenia własnych potrzeb energetycznych wnioskodawcy, gdzie program wyodrębnia cztery grupy: 0%, 25%, 50%, > 50%. Negatywna ocena tego kryterium również powoduje odrzucenie wniosku. Najmniejsze znaczenie ma kryterium 3 – zastosowanie odnawialnych źródeł energii, którego niespełnienie nie powoduje odrzucenia wniosku. Po czwarte – ocena wysokości kosztów pod warunkiem zaakceptowania ich kwalifikowalności w poszczególnych kategoriach. W tym przypadku 100% kosztów musi być adekwatna do zakresu przedsięwzięcia i wpisywać się w katalog kosztów kwalifikowanych. Ponadto koszty muszą być racjonalnie oszacowane, wiarygodną metodą kalkulacji. Niespełnienie tego kryterium powoduje odrzucenie wniosku.

Łącznie można uzyskać 85 punktów z oceny wniosków dla fotowoltaiki. Minimalny próg, wymagany dla pozytywnej oceny przedsięwzięcia wynosi 53 punkty. Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani wiarygodną ofertą, zapraszamy do kontaktu.